Algemene voorwaarden

van Rijschool Hufman BV, gevestigd aan Langerijst 12 te Hooglanderveen, per 01-01-2023

Contactgegevens
www.hufman.nl
Langerijst 12
3829DC Hooglanderveen
033 – 453 22 13

Artikel 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit zijn van een geldig instructeursbewijs.

1.2 Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt en de leerling de machtiging en de gezondheidsverklaring in orde heeft gemaakt op www.mijn.cbr.nl

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet toegestaan dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.

1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.6 De lespakketten mogen in de volgende termijnen betaald worden.

Lespakket A: 2 gelijke termijnen

Lespakket B: 3 gelijke termijnen.

Garantiepakket: 4 gelijke termijnen.

1.7 Indien de leerling dusdanig slecht gemotiveerd is, heeft de rijschool het recht na een “goed” gesprek, de rijopleiding te beëindigen. Er zal een berekening plaatsvinden op basis van losse lessen en de leerling krijgt het restant teruggestort binnen 48 uur.

1.8 De leerling heeft altijd het recht om de rijopleiding bij de rijschool te beëindigen. Indien de leerling dit besluit zal er restitutie plaats vinden op basis van het aantal gereden losse lesuren waarbij € 25,- administratiekosten extra in rekening wordt gebracht.

1.9 De lespakketten van de rijschool zijn 24 maanden geldig.

Artikel 2

2.1 Om lessen te volgen moet je 16 jaar en 6 maanden oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles altijd afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van tevoren melden, anders heeft de rijschool het recht om de rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3

3.1 Betalingen geschiedde het liefst per iDeal of overboeking per bank. De rijschool mailt altijd een factuur met omschrijving voor de diensten die verleent gaan worden. Contante betaling is alleen mogelijk in overleg.
3.2 De betalingen van lespakketten dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum voldaan te zijn.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure: Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinnering en mondelinge reminder. Er wordt dan van de leerling verwacht dat de factuur binnen 7 dagen voldaan wordt.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, weet dan, dat de rijschool een
incassobureau kan inschakelen. Daar komen natuurlijk extra kosten bij, die op de leerling verhaald zullen worden.
3.5 Als je een pakket B hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie. De rijschool rekent dan pakket A plus de extra lessen tegen de reguliere lesprijs van dat moment.

3.6 Als je een pakket C hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie. De rijschool rekent dan pakket B plus de extra lessen tegen de reguliere lesprijs van dat moment.

Praktijkexamen / Herexamen

 

Artikel 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, b.v. geen geldige legitimatie, worden de kosten voor het nieuwe examen verhaald op de leerling. Het huidige examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan vanwege slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

4.3 Ruilingen / annulering een maand voor het praktijkexamen zijn kosteloos.

4.4 Bij weigering annulering / ruiling van de leerling kan het praktijkexamen kosteloos omgezet worden in een tussentijdse toets. De tussentijdse toets is dan voor rekening leerling.

4.5 Bij ruiling(en) / annulering van het praktijkexamen binnen een maand kan de rijschool € 25,- administratiekosten in rekening brengen voor de leerling.

4.6 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden doorverhindering van de leerling, heeft de rijschool altijd het recht om de volledige kosten van het cbr inclusief administratiekosten door te berekenen.

4.7 Bij verhindering instructeur / instructrice zorgt de rijschool ten aller tijde dat het praktijkexamen doorgang vindt.

4.8 Praktijkexamens kunnen alleen gereserveerd worden, indien de leerling op www.mijn.cbr.nl de machtiging heeft afgegeven en de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en de betaling voldaan heeft.

4.9 Indien een leerling geen theorie-examen heeft behaald een maand voor zijn praktijkexamen, heeft de rijschool het recht het praktijkexamen te annuleren.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

 

Artikel 5

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5)
b. de rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen

Aanvullende afspraken

 

Artikel 6

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Vrijwaring

 

Artikel 7

7.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen gebruikt.

7.2 De leerling dient de rijschool te informeren wanneer hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling met te veel alcohol op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen.

Geschillen

 

Artikel 8

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Stuur een mailtje
Bel ons op
Bekijk onze video's